Ý nghĩa lịch sử của sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930

Câu hỏi: Ý nghĩa lịch sử của sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930?

Đảng Cộng sản Việt Nam

Trả lời

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỉ XX.

Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng nước ta. Đảng ra đời chứng tỏ giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Đối với cách mạng Việt Nam: Đảng ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và vai trò lãnh đạo trong phong trào cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng nước ta thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản. Cũng từ đây cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của dân tộc Việt Nam.
Ý nghĩa lịch sử của sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 Ý nghĩa lịch sử của sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 Reviewed by H H on 10.5.17 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot