Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử?

Câu hỏi: Vì sao / Tại sao nói đảng cộng sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử?

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Trả lời

Điều kiện lịch sử ra đời

Năm 1858 thực dân Pháp dùng vũ trang xâm lược nước ta. Từ đó Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp. Dưới chế độ thống trị của Pháp và tay sai, Việt Nam có những thay đổi như:

Về chính trị: Mọi quyền hành đều nằm trong tay Pháp, vua quan nhà Nguyễn đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ 3 dân tộc trên bán đảo Đông Dương, lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xóa tên Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Về kinh tế: Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang 1 số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt, bên cạnh đó chúng còn duy trì chế độ phong kiến để giúp chúng bóc lột địa tô, lợi tức và thuế khóa nặng nề.

Về xã hội: Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ chưa được giải quyết thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn Pháp thống trị và tay sai phát sinh. Sinh trưởng trong nước thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức và giai cấp công nhân chịu sự áp bức của Pháp, phong kiến tay sai và tư sản.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chứng tỏ

- Chấm dứt được sự khủng hoảng về vai trò lãnh đạo. 

- Cách mạng Việt Nam đã trở thành bộ phận của cách mạng thế giới. 

- Tạo bước ngoặt vĩ đại cho cách mạng Việt Nam.

- Chứng tỏ sự trưởng thành lớn mạnh của giai cấp vô sản.
Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử? Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử? Reviewed by H H on 9.5.17 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot