So sánh Cương lĩnh tháng 2/1930 với Luận cương tháng 10/1930

Câu hỏi: So sánh Cương lĩnh tháng 2/1930 với Luận cương tháng 10/1930.

Cương lĩnh tháng 2/1930 với Luận cương tháng 10/1930

Trả lời

* Giống nhau:

Xác định tính chất của cách mạng Việt Nam là Cách mạng tư sản dân quyền và Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đây là 2 nhiệm vụ cách mạng nối tiếp nhau không có bức tường ngăn cách.

Mục tiêu của Cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày.

Khẳng định lực lượng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam. Lấy chủ nghĩa Mác - Lê làm nền tảng.

Khẳng định cách mạng Việt Nam là 1 bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, giai cấp vô sản Việt Nam phải đoàn kết với vô sản thế giới nhất là vô sản Pháp.

Xác định vai trò và sức mạnh giai cấp công nhân.

* Khác nhau: 

Cương lĩnh tháng 2

Kẻ thù: Đánh đổ đế quốc và bọn phong kiến tư sản, tay sai phản cách mạng.
Nhiệm vụ: Độc lập là nhiệm vụ hàng đầu.
Mục tiêu: Làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân tự do dân chủ bình đẳng, tịch thu ruộng đất của đế quốc chia cho dân cày nghèo.
Lực lượng cách mạng: Là giai cấp công nhân và nông dân, bên cạnh đó phải liên minh đoàn kết với tiểu tư sản lợi dụng hoặc trung lập phú nông trung tiểu địa chủ.

Luận cương tháng 10

Kẻ thù: Đánh đổ Phong kiến Đế quốc.
Nhiệm vụ: Dân tộc và dân chủ được tiến hành 1 lúc
Mục tiêu: Làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập, giải quyết 2 mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ngày càng sâu sắc.
Lực lượng cách mạng: Là công nhân và nông dân, chưa phát huy được sức mạnh của khố đại đoàn kết dân tộc của tiểu tư sản, tư sản.
So sánh Cương lĩnh tháng 2/1930 với Luận cương tháng 10/1930 So sánh Cương lĩnh tháng 2/1930 với Luận cương tháng 10/1930 Reviewed by H H on 10.5.17 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot