Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến đầu năm 1930

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến đầu năm 1930. Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam.

Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến đầu năm 1930

1. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930.

Từ năm 1920 đến giữa năm 1923, hoạt động ở Pháp. 

+ 7-1920, đọc Luận cương của Lênin… 

+ 12-1920, tham gia Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp…

+ 1921, tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, báo Người cùng khổ (1922).

+ Viết nhiều bài cho các báo: Nhân đạo, Đời sống công nhân… ; đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp.

- Từ giữa năm 1923 đến cuối năm 1924, hoạt động ở Liên Xô. 

+ Dự Hội nghị Quốc tế Nông dân, Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản... 

+ Viết bài cho báo Sự thật, tạp chí Thư tin quốc tế…, nghiên cứu, học tập và làm việc trong Quốc tế Cộng sản. 

- Từ cuối năm 1924 đến đầu 1930, hoạt động chủ yếu ở Trung Quốc. 

+ Tiếp xúc với những người Việt Nam yêu nước, thành lập tổ chức Cộng Sản đoàn.

+ Sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (6-1925).

+ Mở các lớp đào tạo cán bộ cách mạng. 

+ Ra báo Thanh niên, xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh. 

+ Cuối năm 1929, từ Xiêm (Thái Lan) về Hương Cảng (Trung Quốc), triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng (đầu năm 1930)… 

2. Công lao to lớn đầu tiên

Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, mở đường giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc Việt Nam.
Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến đầu năm 1930 Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến đầu năm 1930 Reviewed by H H on 9.5.17 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot