Nguyên nhân quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Câu hỏi: Nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trả lời:

1. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước:

- Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo...

- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn... Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước do Đảng lãnh đạo, truyền thống đó được phát huy cao độ và nhân lên gấp bội.

- Miền Bắc xã hội chủ nghĩa được bảo vệ vững chắc, được xây dựng, củng cố và không ngừng tăng lên về tiềm lực kinh tế, quốc phòng, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn.

- Tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân ba nước Đông dương trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung.

- Sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới.

2. Nguyên nhân quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vì sao?

Trong những nguyên nhân trên, sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo... là nguyên nhân quan trọng nhất.

Vì Đảng lãnh đạo là nguyên nhân bao trùm, chi phối các nguyên nhân khác. Nếu không có Đảng lãnh đạo thì sẽ không thể có sức mạnh tổng hợp của dân tộc, không thể kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Nguyên nhân quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Nguyên nhân quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Reviewed by H H on 7.5.17 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot