Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?

Câu hỏi: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam


Trả lời:

- Tháng 7/1920: Nguyễn Ái Quốc đọc luận cương => tìm ra con đường cứu nước => chấm dứt khủng hoảng con đường cứu nước.

- 1921 - 1929: Rèn luyện đội ngũ đấu tranh với chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng.

- 1930: sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam. Sau đó đề ra đường lối chiến lược cho Đảng cộng sản Việt Nam.

Vai trò: 


Chuẩn bị tư tưởng, chính trị, lực lượng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng từ 1921 - 1929 ->  kiên trì không mệt mỏi

* Tư tưởng chính trị: Tư tưởng Mác- Lê

1. Quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng

a) Ở Pháp( 1921-1923)

- Năm 1921 thành lập hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa và xuất bản tờ báo "người cùng khổ".

- Viết bài cho các báo: báo nhân đạo, đời sống công nhân. các tác phẩm như: Con rồng tre, bản án chế độ thực dân Pháp -> Tuyên truyền tội ác của Pháp ->  thức tỉnh tinh thần đấu tranh của thuộc địa và nhân dân VN => Bước sơ khai trong nền truyền bá tư tưởng Mác - Lê.

b) Ở Liên Xô (1923-1924)


- Năm 1923 Đại hội quốc tế nông dân, quốc tế cộng sản -> tham gia Nguyễn Ái Quốc để nói lên tiếng nói của nhân dân các nước thuộc địa, tố cáo tội ác của chủ nghãi thực dân

-  Năm 1924 Nguyễn Ái Quốc tham dự ĐH lần thứ 5 của QTCS và đọc tham luận tại đại hội

- Viết bài cho các tờ báo-> kênh tuyên truyền thức tỉnh nhân dân

c) Ở Trung Quốc

- Mở lớp huấn luyện để đào tạo cán bộ cách mạng -> 75 người -> đi học ở một bộ phận nhỏ, còn lại về nước làm ptr vô sản hóa đó là tham gia vào các nhà máy, cùng ăn ở làm việc với công nhân => toàn bộ bài giảng tập hợp thành cuốn" Đường Kách mệnh" (1927).

- Viết báo thanh niên.

d) Ở Xiêm

- Tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê và viết báo yêu nước ở đây

- Trong giai đoạn này những hoạt động của người chủ yếu trên mặt trận tư tưởng, truyền bá chủ nghĩa mác-lenin vào nước ta. Những tư tưởng mà người truyền bá là nền tảng tư tưởng của Đảng ta sau này.

* Tổ chức:

- 11/11/1924 Người từ Liên xô về Quảng Châu (TQ) để trực tiếp chuẩn bị về tổ chức cho việc thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở VN.

- 2/1925: thành lập cộng sản đoàn dựa trên Tâm Tâm Xã.

- Khi về đến Quảng Châu người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt nam đang hoạt động ở đây, người chọn 1 số thanh niên hăng hái trong tổ chức Tâm tâm xã và những thanh niên hang hái từ trong nước mới sang theo tiếng gọi của tiếng bom sa diện của Phạm Hồng Thái để thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925) mà nòng cốt là Cộng sản đoàn-tổ chức tiền thân của Đảng.

- Từ 6/1 đến 8/2/1930 tại Cửu Long-Hương Cảng-TQ đã triệu tập hội nghị nhất các tố chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đã có tác dụng quyết định trong việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tố chức cho sự thành lập chính đảng của giai cấp vô sản Việt Nam.

2. Sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam. 

A. Hoàn cảnh:

- 1929: ở VN xuất hiện 3 tổ chức,

=> chứng tỏ: - đó là điều kiện thành lập Đảng chín muồi,

- chia rẽ, tranh giành chính quyền, công kích lẫn nhau gây mất đoàn kết,

- Nguyễn Ái Quốc là đặc phái viên của quốc tế cộng sản trực tiếp triệu tập và chủ trì hội nghị hợp nhất,

- Phong trào cách mạng VN phát triển mạnh mẽ.

=> đòi hỏi có 1 chính đảng.

B. Nội dung

- Phân tích tình hình trong nước và thế giới và phê phán sự chia rẽ trong hoạt hoạt động của 3 tổ chức cộng sản => yêu cầu thành lập thống nhất thành một chính Đảng.

- Các đại biểu đã nhất trí thống nhất thành một chính Đảng lấy tên là ĐCSVN.

- Thông qua cương lĩnh chính trị đầu tiên: chính cương, sách lược, điều lệ vắn tắt.

- Vạch ra kế hoạch hợp pháp của 3 tổ chức cộng sản trong nước, thành lập ban chấp hành trung ương lâm thời gồm 9 đồng chí.

- Nguyễn Ái Quốc thay mặt đảng ra lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh, sv,.. đứng lên đấu tranh.

C. Ý nghĩa

- Đảng cộng sản = CN Mác - Lê + phong trào công nhân + phong trào yêu nước.

- Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại: chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo và chỉ ra được con đường CMVN là cách mạng vô sản -> giai cấp công nhân đi đầu ĐCS.

- Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho nhứng thắng lợi sau này.
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Reviewed by H H on 15.5.16 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot