Hoàn cảnh ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Câu hỏi: Trình bày hoàn cảnh ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Hoàn cảnh ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Trả lời:

Hoàn cảnh ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà:

- Thế giới: Ngày 14/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện, phe phát xít hoàn toàn thất bại. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

- Trong nước:

+ Từ ngày 14/8 đến ngày 28/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân ta đã giành được chính quyền trên toàn quốc... Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, chính quyền trong cả nước đã thật sự về tay nhân dân ta.

+ Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Mặt trận Việt Minh tổ chức buổi lễ ra mắt Chính phủ lâm thời. Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời!
Hoàn cảnh ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Hoàn cảnh ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Reviewed by H H on 17.4.16 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot